replica handbags

EdPEx และ Internationalization : เรื่องเดียวกันที่มีคุณภาพเป็นนามสกุล (Jun. 9, 2014)

EdPEx และ Internationalization:

เรื่องเดียวกันที่มีคุณภาพเป็นนามสกุล[1]

…………………………………

การบรรยายมีประเด็นหลักคือการกล่าวถึงความสำคัญของบริบทที่เกี่ยวข้อง กับการนำ IQA และ EQA มาใช้ประกันคุณภาพ โดยเสนอให้พิจารณาใช้กรอบ EdPExและความเชื่อมโยงEdPEx กับ Internationalizationให้เป็นเรื่องเดียวกัน

น.ส. เบญญาภา เปลี่ยนพงศ์พันธุ์, นักศึกษาฝึกงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  

บริบทที่เกี่ยวข้อง

1. ภาพของสังคมโลกในปี 2030 [2] จะทำให้สภาวการณ์หลักๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือโลกจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันซึ่งจะทำให้ความไม่เข้าใจระหว่างวัฒนธรรมหมดไป กระบวนการศึกษาจะเชื่อมถึงกันด้วยการสอนทางไกลผ่าน online ลักษณะงานและกระบวนการทำงานที่ทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีสถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง เนื่องจากจะทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ร้านค้าเป็นการค้าขายทาง online การแพทย์ การผ่าตัด ต้องใช้ Diagnostic Arts มากขึ้น และประสบการณ์ของคนจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป

2. สภาวการณ์ที่สหรัฐอเมริกาจะประสบในปี 2015 [3] ได้แก่ การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความสำคัญมากขึ้น การเปิดตัวสู่สังคมภายนอกด้วยการเรียนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ในขณะที่การอุดมศึกษาจะมีรูปแบบที่หลากหลายและคนจะต้องการศึกษาเรื่อง‘ชีวิต’ มากขึ้น

3. โลกปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายไปมาของประชาชนทุกทิศทางและกระแสการเคลื่อนย้ายนี้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออาเซียนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม One Vision, One Identity, One Community

 

 

บริบทของสถาบันอุดมศึกษา

จากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงและกำลังจะเปลี่ยนแปลงข้างต้น และดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของคนระดับชาติของ UNDP [4] บ่งชี้ว่าดัชนีด้านการศึกษาของประเทศไทยตกต่ำที่สุดโดยเปรียบเทียบกับดัชนีตัวอื่นๆ

สถาบันอุดมศึกษาจึงควรปรับบทบาท[5] ให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากต่างประเทศผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรข้ามวัฒนธรรม ไม่ปิดกั้นตนเองกับสิ่งแวดล้อมเดิมๆ 

 

ผลที่เกิดจากการนำ IQA และ EQA มาใช้

IQA และ EQA เป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษามีความจำเป็นและยิ่งจำเป็นมากขึ้นในสังคมอุดมศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคตIQA และ EQA นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแล้ว ยังช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างคณะภายในสถาบัน แต่ทั้งสองกลไกยังไม่สามารถตอบโจทย์การนำไปสู่คุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาคาดหวังไว้ เนื่องจากองค์ประกอบแต่ละตัวยังไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และยังมีลักษณะเป็น one size fits all ที่ไม่สะท้อนบริบทที่แท้จริง ซึ่งอาจจะปิดกั้นจินตนาการของแต่ละสถาบันที่มีความแตกต่างกัน จึงมีความพยายามที่จะแสวงหากรอบคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มีความสมบูรณ์กว่าและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสากล

 

EdPEx คืออะไร

EdPEx เป็นกรอบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศที่เน้นความสำคัญของบริบทของแต่ละแห่งและเป็นแนวทางที่นำองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศเนื่องจากเป็นการพัฒนาที่เริ่มจากภายในองค์กรและเชื่อมโยงกับทุกองค์ประกอบของโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติและย้อนกลับเป็นวงจรคุณภาพ เป็นการนำองค์กรเชิงกลยุทธ์ซึ่งดำเนินการที่เป็นเลิศเพื่อนำสู่การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

EdPExเน้นถึงคุณภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยต้องสะท้อนถึงบริบทและเปิดให้มีจินตนาการที่แท้จริงขององค์กรไม่ผูกโยงกับเรื่องรางวัล

หลักการของ EdPEx คือ

- มีบริบทที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

- มีความหลากหลายของตัวชี้วัดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบัน

- มีความยั่งยืน เนื่องจากเป็นการร่วมคิดร่วมทำของบุคลากรในสถาบัน

- เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอ

- มีการเสี่ยงด้วยปัญญา (Intelligent Risk) เนื่องจากต้องมองและประเมินภาพอนาคตจากฐานข้อมูลจริงที่มีอยู่

- ผูกใจคนเพราะต้องให้ความสำคัญต่อคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ดังนั้น การจะนำ EdPEx มาใช้จะต้องทำโครงร่างองค์กรก่อนเพื่อให้เข้าใจบริบทของตนเองอย่างชัดเจนเสียก่อน

 

ความเชื่อมโยงของ EdPEx กับ Internationalization [6]

EdPEx กับ Internationalization มีความเหมือนกันในหลายประเด็น

                -เสริมสร้างภาวะผู้นำในองค์กร

                - ตระหนักในความเป็นจริงขององค์กรเพราะเข้าใจบริบทพื้นฐานของตนเอง

                - เป็นสนามฝึกปัญญา

                - นำไปสู่ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขอย่างมีระบบ

                - นำไปสู่การบูรณาการและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบทั้งในและนอกองค์กร ทำให้ “รู้เขารู้เรา”

 

สรุป

สังคมโลกมีพลวัตสูง สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับตัวเพื่อนำสังคมเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมในโลกอนาคต กลไกการประกันคุณภาพแบบเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและอาจไม่นำไปสู่คุณภาพตามที่คาดหวังเนื่องจากยังไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน EdPExจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาผ่านกระบวนการศึกษาองค์กรของตนเองในทุกมิติ

……………………………………………….

 [1] การบรรยายโดยผู้อำนวยการบริหาร (คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต) ให้แก่ผู้เข้าอบรม“หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (นบม.)” รุ่นที่ 25 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

สรุปโดยคุณสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[2] “Top 10 Disappearing Futures” , The Futurist, Sept-Oct 2013  

[3] ‘The Education Digest‘, Jan 06, Daniel Yankelovich, Founder and Chairman of Viewpoint Learning, a non-profit organization

 

[4] UNDP. การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2557 หน้า 113

[5] Communique. Unesco’s World Conference on Higher Education,  July 5-8, 09

[6] John K. Hudzik. Comprehensive Internationalization: From Concept to Action. NAFSA, 2011

& Jenny J. Lee, The False Halo of Internationalization, INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION, Number 72. Summer 2013, Pages 5-7

 
DOWNLOADThailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org