replica handbags

เรียนและรู้เพื่ออยู่กับความหลากหลาย (Apr. 23, 2012)

เรียนและรู้เพื่ออยู่กับความหลากหลาย

ทวีภูมิ วิพันธ์

 

          ทวีภูมิ เป็นชาวฟุลไบรท์อีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การเรียนและการทำงานท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่รับทุนฟุลไบรท์ ทวีภูมิต้องเข้าร่วม Pre-Academic Orientation ที่ University of North Carolina โดยทำกิจกรรมร่วมกับชาวฟุลไบรท์อื่นๆ จากทั่วโลกเป็นเวลาสามสัปดาห์ ซึ่งช่วยให้คุ้นเคยกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมไปพร้อมกับเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในอเมริกา แม้ว่าจะเริ่มต้นไม่ดีนักเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้า แต่ทุกคนก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการทำงานเป็นทีม ทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยุ่งยากไปได้อย่างสวยงาม ทั้งยังกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

          การทำงานเป็นทีม มีประโยชน์ในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการเปิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนอกจาก Pre-Academic Orientation แล้ว ทวีภูมิยังมีโอกาสได้ทำงานกลุ่มบ่อยครั้ง ทั้งในระหว่างการปฐมนิเทศของ Brandeis University การเรียนหลักสูตร Sustainable International Development และการประชุม Fulbright Enrichment Conference ประจำปีที่ฟิลาเดลเฟีย

          ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่ทวีภูมิได้สั่งสมจากการเรียนในอเมริกาได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อเขาเข้าทำงานในโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program -UNDP) ซึ่งนอกจากงานในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาการประเมินโครงการแล้ว ทวีภูมิยังต้องรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน/ผู้ไกล่เกลี่ยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างที่ปรึกษาชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทย ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม

          จากที่ผ่านมา ทวีภูมิสรุปว่า สิ่งสำคัญในการก้าวข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรมคือการที่เราไม่ด่วนตัดสินอะไร และมองให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมต่างๆ เพราะแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีเหตุผลในตัวเอง

 

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย


 

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.
DOWNLOAD
เรียนและรู้เพื่ออยู่กับความหลากหลาย


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org