replica handbags

ความเป็นสากลของอุดมศึกษา : คุณค่าของบทเรียนที่ควรแก่การเตรียมพร้อม

โดย พรทิพย์ กาญจนนิยต
ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
ลักขณา ดอกเขียว
นักวิชาการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

    สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้มีการพัฒนาความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น และการแข่งขันทางด้านการค้าบริการด้านการศึกษามีความเข้มข้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ทำให้ทุกสถาบันต้องย้อนมองตนเองและเตรียมพร้อมเรียนรู้ทั้งการรุกและรับที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้จัดการสัมมนาเรื่อง Internationalization Process: Experiences of the U.S., Canada and Thailand เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โดยวิทยากรประกอบด้วย Dr. Jack Van de Water ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของฟุลไบรท์ (คนทางขวา) Dr. David T. Brown อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ จาก Brock University ประเทศแคนาดา (คนทางซ้าย) และนางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) วิทยากรทั้งสามคนได้นำเสนอมุมมองจากประสบการณ์จากที่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้ชี้ให้เห็นปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อความเป็นสากลของอุดมศึกษาของแต่ละประเทศ รวมถึงความท้าทายที่มหาวิทยาลัยจะต้องคำนึงถึงในการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นนานาชาติ นอกจากนั้น ยังได้มีการอภิปรายถึงแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดช่องว่างในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งหวังว่าบทเรียนที่ประเทศดังกล่าวได้เคยประสบมาในครั้งนี้ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้แต่ละสถาบันก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติได้อย่างมั่นคงขึ้น

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.
DOWNLOAD
คุณค่าของบทเรียนที่ควรแก่การเตรียมพร้อม


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org