replica handbags

ความเป็นผู้นำและการปฏิรูปการศึกษาด้านคุณภาพระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

โดย พรทิพย์ กาญจนนิยต
ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)


หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ การประกันคุณภาพได้กลายเป็นหัวข้อทีได้รับการกล่าวถึงและถูกหยิบยกให้เป็นภารกิจสำคัญในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ที่เรียกว่าสกอ. (เคยเป็นที่รู้จักในนามทบวงมหาวิทยาลัยหรือ ทม.) การนำเกณฑ์บัลดริจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในบางด้านน่าจะฉายภาพให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นว่า ผู้นำขององค์กรหลักได้แสดงความเป็นผู้นำที่จะปฏิรูปการศึกษาในด้านคุณภาพมากน้อยเพียงไร

ภายใต้ “หมวดภาวะผู้นำ” ของเกณฑ์บัลดริจ หัวข้อหลักสี่เรื่องที่จะนำมาประกอบการอภิปราย ได้แก่ 1) การกำหนดค่านิยมและการนำไปใช้ ทิศทางในระยะสั้นและระยะยาว และสิ่งที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน 2) การวางและสร้างความสมดุลทางคุณค่าในการดำเนินงานของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การสื่อสารสองทางในเรื่องดังกล่าว และ 4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล

การนำเสนอในครั้งนี้พยายามแสดงให้เห็นว่าผู้นำอาวุโสในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสถาบันมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการนำระบบประกันคุณภาพไปปฏิบัติในประเทศไทยได้อย่างไร โดยเน้นที่บทบาทความเป็น ผู้นำของสกอ. ที่เอื้อต่อสภาวะดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจาก สกอ.เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เพื่อความมีคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน บทความนี้ยังได้นำเสนอบทเรียนและประเด็นท้าทายเพื่อแนะนำสำหรับการดำเนินงานในอนาคตที่สานต่อการปฏิรูปการศึกษาด้านการประกันคุณภาพให้ประสบความสำเร็จ

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.

อ่านบทความเต็มได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง


DOWNLOAD
ความเป็นผู้นำและการปฏิรูปการศึกษาด้านคุณภาพระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org